O nas

Podjetje EKOSFERA d.o.o. se ukvarja s svetovanjem in izdelavo najrazličnejše dokumentacije iz področja varstva okolja v povezavi z izvajanjem industrijskih dejavnosti, graditve objektov, rabe nevarnih kemikalij, varnosti in zdravja pri delu in prevozov nevarnega blaga.

Zakonodaja, še zlasti pa okoljska zakonodaja, predstavlja za podjetja zelo kompleksen konglomerat zahtev. Kadar mora denimo podjetje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, pogosto ne ve, katere prepreke in zahteve ga čakajo, saj ni dovolj, da pozna le zakonodajo, ki se nanaša na dejavnost podjetja.

Tu vam lahko na pomoč priskočimo mi. Opozorimo vas na vse zahteve in svetujemo, kako uskladiti obratovanje podjetja z načeli varstva okolja, ki jih varuje zakonodaja. Rešujemo tudi najtežje primere, ko se morda zdi situacija zaradi preteklih odločb nerešljiva.

Sodelujemo z različnimi strokovnimi soizvajalci. Naročniku lahko odgovorimo praktično na vsa vprašanja in zagotovimo izpolnitev vseh potreb iz področja varstva okolja, načrtovanja in izvedbe investicijskih posegov z okoljskimi vplivi, ter iz drugih področij, ki so vsebinsko povezana s področjem varovanja okolja.

 

Glavne dejavnosti:
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
49.320 Obratovanje taksijev
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

 

Screen Shot 2013-01-06 at 16.01.28
Vanja Strle, direktorica – CV

Izobrazba
· leta 1984 diplomirala iz fizikalne kemije na VTO Kemija, Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, Univerze v Ljubljani
· leta 1984 diplomirala iz fizikalne kemije na VTO Izobraževalna kemija, Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, Univerze v Ljubljani

Dodatne strokovne kvalifikacije
· pooblaščena inženirka IZS za področje tehnologije, Ident. št. T-0670, za odgovorno izvajanje nadzora za zahtevne in druge objekte in za odgovorno vodenje del za zahtevne in druge objekte
· varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga po cesti in železnici (ADR/RID)
· strokovna delavka za varnost pri delu
· svetovalka za kemikalije

Ključna znanja
· dobro poznavanje veljavne zakonodaje iz področja varstva okolja, graditve objektov in drugih področij
· znanja in izkušnje na področju varstva okolja, izdelave različnih sklopov okoljske dokumentacije, strokovnih mnenj in ocen ter drugih dokumentov iz področja varstva okolja, zaščite in reševanja, vzdrževanja posebnih objektov in naprav, rabe kemikalij, prevozov nevarnega blaga
· znanja in izkušnje na področju kemijske tehnologije, investicijskih projektov, izvajanja nadzora pri gradnji in nadzora nad poskusnim obratovanjem, upravnih postopkov ter svetovanja za investicije glede ukrepov za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja ter reševanja različnih problematik v povezavi z upravnimi postopki (okoljevarstvena soglasja, okoljevarstvena dovoljenja, gradbeno in uporabno dovoljenje in druge upravne odločbe iz področja varstva okolja)

Pretekle zaposlitve
· E-NET OKOLJE d.o.o. (2005 – 2012)
· Kovinoplastika Lož d.d. (1984 – 2005)

Pomembnejši projekti
· med leti 2006 in 2010: odgovorna nosilka naloge in strokovni vodja projekta (»Pregledovanje vlog in izdelava osnutkov in finalnih verzij IPPC okoljevarstvenih dovoljenj za Agencijo RS za okolje«) in skupine okoljskih ekspertov konzorcija dveh podjetij, ki je pregledovala vloge in dokumentacijo, ki je bila sestavni del vlog za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za največje potencialne industrijske onesnaževalce, ter pripravljala osnutke ali finalne verzije teh okoljevarstvenih dovoljenj preko 60 (IPPC) naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
· med leti 2005 – 2012: vodja večjega števila projektov za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za podjetja z dejavnostmi: termoelektrarne, livarne, naprave za proizvodnjo barvnih kovin, naprave za površinsko zaščito kovin, kot je galvaniziranje, eloksiranje, naprave za proizvodnjo apna, naprave za taljenje mineralnih snovi, naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, vključno z odlagališči odpadkov, papirnice in druge
· za Agencijo RS za okolje (2006) izdelala sistem meril za ustrezno skladiščenje nevarnih snovi v različnih skladiščnih enotah, s pregledom vseh zakonodajnih zahtev ter primerjavo z zahtevami iz evropskega Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah zmanjševanja emisij pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi (Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, ESB, jul/2006), ki se je uporabil kot pripomoček v upravnih postopkih za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj
· za Agencijo RS za okolje (2006) izdelala strokovne primerjave med evropsko direktivo in slovensko uredbo o posegih, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje
· izdelava večjega števila strokovnih mnenj s preučitvami glede pridobivanja vseh potrebnih soglasij in dovoljenj v investicijskih procesih, ki se končajo s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ter strokovnih mnenj z rešitvami za primere, kjer so bili dotakratni upravni postopki vodeni napačno ali so iz drugih razlogov potekali neustrezno
· avtorica informacijsko dokumentacijskega sistema za varno rabo kemikalij v Kovinoplastiki Lož d.d., ki je bil s strani Ministrstva za delo, družino in socialno varstvo nagrajen v okviru Evropskega tedna dobre prakse v letu 2003

Predavanja, članki
· Linking energy efficiency with environmental protection in production -good practice / Primeri dobre prakse – povezave med energetsko učinkovitostjo in okoljevarstvenimi ukrepi v proizvodnih procesih, predstavljeno na drugi mednarodni delavnici projekta Green, organizatorja Zveze evropskih gospodarskih zbornic in Gospodarske zbornice Slovenije, 2011: www.green-eu.net/node/200
· The Acquisition Of The IPPC Permit For The Landfill Of Hazardous Waste From Lead Metallurgy / Pridobitev IPPC okoljevarstvenega dovoljenja za slovensko odlagališče nevarnih odpadkov, predstavljeno na mednarodni konferenci v Novem Sadu o javno-zasebnem partnerstvu in nevarnih odpadkih, organizatorja ISWA, 2010:
www.iswa.org/uploads/tx_iswaknowledgebase/S13-Strle.pdf in www.e-net-okolje.si/eno/ISWA_2010_IPPC_Permit_Landfill-Lead-Metallurgy_V-Strle.pdf
· Okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC naprave), seminar Soglasja in dovoljenja s področja-varstva okolja organizatorja E-NET OKOLJE d.o.o., 2006: www.e-net-okolje.si/eno/StrleV-OVDIPPC-SemSD2_nov06.pdf
· Onesnaževala in viri onesnaževanja voda v času gradnje, seminar Graditev objektov na vodovarstvenih območjih organizatorja E-NET OKOLJE d.o.o., 2008
· Predstavitve nagrajenega sistema varne rabe kemikalij v Kovinoplastiki Lož na 7. simpoziju varnosti in zdravju pri delu in na seminarju za slovenske inšpektorje za delo, oboje v letu 2003
· IPPC in energetika, 7. srečanje energetskih menedžerjev, za organizatorja Finance, Portorož 2005
· Predstavitev Brefa za skladiščenje predstavnikom iz industrije, za organizatorja Gospodarsko zbornico Slovenije, 2005
· Članek Najboljše razpoložljive tehnike za ponovno uporabo in odstranjevanje odpadkov, revija Gospodarjenje z odpadki, št. 58, maj 2006, Biteks d.o.o.: http://www.e-net-okolje.si/eno/clanek_o_odpadkih_WT_Vanja_strle.pdf
· Članek Neznosna lahkost ministrovih izjav, Finance 55/2010, priloga Okolje in energija, marec 2010, št. 2: http://www.finance.si/274719/Neznosna-lahkost-ministrovih-izjav
· Članek Napovedana možnost zaprtja sedmih domnevno kritičnih onesnaževalcev okolja, revija Delo, 6. aprila 2010
· Intervju za revijo Manager, št. 4, april 2010, priloga (Energetska učinkovitost): Proizvodni proces je treba dobro poznati: energetsko učinkovito delovanje lahko vzpostavljamo le pri proizvodnemu sistemu, ki ga dobro poznamo