Poročila o vplivih na okolje, strokovne ocene, mnenja idr.

Za nekatere posege, ki jih načrtujete, je potrebno predhodno pridobiti okoljevarstveno soglasje, skladno s 50. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US,33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13).

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS št. 51/14) tovrstne posege podrobneje predpisuje, hkrati pa uveljavlja tudi tretji odstavek 51. člena Zakona o varstvu okolja, ki navaja, da za določene vrste posegov v okolje, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, ministrstvo (Agencija RS za okolje) izvede predhodni postopek iz 51.a člena Zakona o varstvu okolja, v katerem ugotovi, ali je presoja vplivov obvezna tudi za te posege.

Če je v vašem primeru presoja vplivov na okolje potrebna, vam izdelamo vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ter poročilo o vplivih na okolje in če gre za poseg, za katerega gradnja ni potrebna, tudi projekt nameravanega posega v okolje iz 53. člena Zakona o varstvu okolja, ki je poleg poročila o vplivih na okolje obvezna priloga vloge.

Če pa je v vašem primeru potrebno izvesti predhodni postopek, vam izdelamozahtevek za začetek predhodnega postopka, ter v kolikor ocenimo, da po našem mnenju presoja vplivov na okolje ne bi bila potrebna, izdelamo tudi pisno mnenje, v katerem utemeljimo, da nameravani poseg v okolje ne pomeni posega z možnimi pomembnimi vplivi na okolje.

Izdelujemo tudi razne strokovne ocene in mnenja, na primer strokovno oceno s presejalno analizo, ki bo na pregleden način pokazala in utemeljila, katera soglasja in dovoljenja potrebujete za obratovanje vaše naprave ali za njeno spremembo, ali druge strokovne ocene, razen strokovnih ocen, za katere je predpisana akreditacija (na primer strokovna ocena za emisije hrupa v okolje).