Okoljevarstveno / investicijsko svetovanje

Investitorji pri načrtovanju investicij pogosto naletite na vrsto problemov, od definiranja vseh korakov, ki so potrebni, da pridete do uporabnega dovoljenja, do ocene časa trajanja vseh faz pridobivanja soglasij in dovoljenj ter pridobitve vseh potrebnih odločb.

Izdelujemo strokovne ocene s presejalno analizo, ki na pregleden način pokažejo in utemeljijo, katera soglasja in dovoljenja potrebujete in v kakšnem vrstnem redu se bodo pridobivala.

Izvajamo svetovanje iz področja varstva okolja, na primer glede:

– nabora in obsega obveznosti iz področja varstva okolja, ki so relevantne za vaše podjetje, po predhodnem okoljskem pregledu na sami lokaciji naprave,
– izvajanja okoljskih obveznosti in izpolnjevanja zakonodajnih meril in ukrepov,
– ustreznega razumevanja okoljske zakonodaje ter povezav med različnimi predpisi in samo napravo,
– tega, ali ste obstoječa ali nova naprava,
– vstopa v upravni postopek kot stranski udeleženec ali stranka v postopku,
– ustrezne ureditve skladišč nevarnih snovi ter ureditve skladišč odpadkov,
– razvrstitve preostankov po obdelavi odpadkov med stranske proizvode,
– najboljših razpoložljivih tehnik (NRT / BAT) iz Bref dokumentrov (http://eippcb.jrc.es/reference/)
– ustreznega projektiranja naprave ali njene spremembe, da bo zgrajena skladno z zakonodajo in da bo obratovala v teh okvirih,
– ustreznih čistilnih naprav in sistemov ter možnosti odvajanja in čiščenja emisij tako, da bo zagotovljena ustrezna oziroma čim višja stopnja varovanja okolja,
– drugih zadev.