Okoljevarstveno dovoljenje – IPPC

Ali ste IPPC zavezanec?

Če ste obstoječa IPPC naprava, verjetno že imate IPPC okoljevarstveno dovoljenje – to je dovoljenje, ki je izdano na podlagi 68. člena Zakona o varstvu okolja  (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06– ZMetD, 66/06 – Odl. US,33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13).

Če nameravate IPPC napravo šele zgraditi ali pa izvesti spremembo, s katero boste presegli prag iz priloge 1 zgoraj navedene uredbe, boste s tem postali nova IPPC naprava. Morda pa bo vaša naprava postala IPPC naprava s prenosom IED industrijske Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) v slovenski pravni red – s prenosom te direktive v slovensko uredbo se bo namreč razširil obseg IPPC naprav in dejavnosti. V vseh teh primerih je potrebno pridobiti IPPC okoljevarstveno dovoljenje. Izdelavo IPPC vloge lahko naročite pri nas.

V okviru izdelave vloge tudi:

– ugotovimo stanje pred in po posegu, oziroma obstoječe stanje, če boste postali nova IPPC naprava s prenosom nove Industrijske direktive v slovenski pravni red,

– v primeru, da imate težave s preseganjem mejnih vrednosti ali izpolnjevanjem drugih meril varstva okolja svetujemo, s katerimi ukrepi lahko dosežete skladnost z zakonodajo,

– svetujemo vse na temo najboljših razpoložljivih tehnik (NRT / BAT) iz Bref dokumentrov (http://eippcb.jrc.es/reference/)

– v primeru posega sodelujemo z vašimi projektanti in jim svetujemo ter posredujemo zahteve, ki jih morajo vključiti v projektno dokumentacijo, da bo naprava zgrajena skladno z zakonodajo in da bo obratovala v teh okvirih.

Če želite, lahko zastopamo vaše podjetje v upravnem postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja in se za vas pogovarjamo z Agencijo RS za okolje ter tudi z morebitno zainteresirano javnostjo.

Če IPPC okoljevarstveno dovoljenje že imate in želite izvesti določeno spremembo na napravi, pa vam lahko izdelamo prijavo spremembe, skupaj z opisom njenih sprememb in opisom mogočih pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja, ki je obvezna sestavina prijave spremembe – s to prijavo sporočite Agenciji RS za okolje vaše namere, Agencija RS za okolje pa v roku 60 dni izda sklep o opredelitvi vrste spremembe naprave, kar ima za posledico vložitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v različnih obsegih (če oceni, da bo okoljevarstveno dovoljenje potrebno spremeniti).

Mi vam lahko izdelamo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, če Agencija RS za okolje s sklepom ugotovi, da gre za takšno spremembo naprave, ki zahteva tudi presojo vplivov na okolje, pa izdelamo tudi vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja oziroma poročilo o vplivih na okolje.